Zink og cirkulær økonomi

Hvad er cirkulær økonomi?

Vores økonomi har været lineær i mange århundreder: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, sælger dem, og forbrugerne smider dem ud efter brug (på lossepladsen eller forbrændingen). Men det er ikke længere holdbart: Lineær økonomi er dømt til at fejle. Vi skal længere væk fra ”brug-og-smid-væk”-kulturen.

Vi løber tør for råmaterialer såsom metaller og madvarer, der er steget drastisk i pris i de sidste årtier. Samtidig går utrolig mange ressourcer tabt, og det belaster Jordens ressourcer. Den hurtige ekspansion af lossepladser og stadig stigende forureningsniveauer er også bekymrende og ikke holdbart i længden pga. drastiske miljøskadelige konsekvenser.

Cirkulær økonomi er svaret på denne uholdbare situation. I modsætning til lineær økonomi har råmaterialer og produkter ikke en ”end-of-life”-livscyklus. Genbrug og genanvendelse erstatter ”end-of-life”-konceptet, så vi holder ressourcerne i kredsløb. Det betyder, at materialer og produkter aldrig ender på lossepladsen: De bliver brugt igen og igen. Dermed bliver ressourcerne bevaret, og intet går tabt. Nye teknologier gør det muligt at genanvende grundstoffer, uden at de mister deres egenskaber og værdi.

 

Cirkulær økonomi i byggeriet – Hvorfor er det så vigtigt?

Ifølge Miljøstyrelsen ”står bygge- og anlægssektoren for over 1/3 af det producerede affald i Danmark med en affaldsgenerering i 2015 på godt 4,2 millioner tons (eksklusiv jord)”. Det er i sig selv en stor årsag til at tage cirkulær økonomi seriøst i byggeindustrien og lede efter løsninger for at formindske spild, forurening og at undgå tab af værdi.

Primær og sekundær produktion af metaller – miljømæssige indikationer

Det er både energi- og ressourcekrævende at fremstille byggematerialer til den stadig voksende globale population.

Ved at udvinde råstoffer fra jorden sker der en stor udledning af drivhusgasser, hvilket i høj grad forurener miljøet. Undersøgelser viser, at en stor andel af drivhusgasserne faktisk kommer fra produktionen af byggematerialer. Til gængæld kræver genanvendelse af byggematerialer væsentligt mindre energi end udvinding af ressourcer fra jorden, og miljøforureningen er derfor minimal.

Desuden er vores ressourcer også begrænsede, og vi kan ikke for evigt udvinde råstoffer.
Genanvendelse af byggematerialer er derfor afgørende – både pga. bevarelse af naturlige ressourcer og formindskelse af miljøforurening.

De store økonomiske potentialer af genanvendelse

Ifølge The Ellen Mac Arthur Foundations er byggeriet den sektor, der har det største potentiale ved overgangen til cirkulær økonomi. Ved at formindske materialespild kan man formindske omkostningerne til byggeprojekterne, og genanvendelse af materialer kan også give økonomisk gevinst.

 

 

Hvordan kan vi transformere byggeindustrien mod en cirkulær økonomi? Hvilke initiativer kan hjælpe?

Cirkulær økonomi er en bred kategori, der kan implementeres på mange forskellige måder i byggeindustrien. Ifølge Danmarks største institutter, der arbejder med cirkulær økonomi, kan de følgende initiativer hjælpe med at transformere byggeindustrien mod en cirkulær økonomi:

  1.  Anvendelse af naturlige byggematerialer, der ikke skader miljøet
  2. Anvendelse af genanvendelige byggematerialer
  3. Anvendelse af byggematerialer, der er langtidsholdbare
  4. Byggematerialer og byggeløsninger, der er tilpasset de klimamæssige forandringer
  5. Tænke i og design af nye koncepter og forretningsmodeller
  6. Mere effektive arbejdsprocesser i byggeindustrien
  7. Reduktion af ressourcespild

NG Zinks initiativ i byggeindustrien

1. Genanvendelse

Når vi taler cirkulær økonomi, er et vigtigt spørgsmål: Kan byggematerialerne genanvendes, hvis byggeriet skal nedrives? Eller skal byggematerialerne ende på lossepladsen? NG Zink sælger kun materialer og løsninger, der er 100% genanvendelige. Da vores materialer er grundstoffer, der har en meget stor renhedsgrad (99.95), kan de nemt genbruges, uden at materialet taber sine fremragende evner og værdi. Erfaring og dokumentation viser, at 90% af zink-, kobber- og aluminiumsmaterialerne i byggeriet bliver genanvendt, og de kan genbruges gentagne gange uden tab af ydeevne. Der er heller ingen forskel i kvaliteten af genanvendt materiale (sekundær produktion) og mineret materiale (primærproduktion). Zink-, kobber- og aluminiumsmaterialer er bæredygtige materialer, og alt tyder på, at de vil blive ved med at have en vigtig rolle i moderne byggeri.

Det grønne valg: Tagrenderne kan laves af mange forskellige metaller, legeringer og PVC. I øjeblikket er zink-, stål- og PVC-tagrender de mest anvendte i Danmark. PVC er dog umuligt at genanvende, og det er også meget svært at genanvende stål, da produkter af stål typisk har en legering af stål og forskellige andre metaller.

2. Byggeløsninger, der er tilpasset klimaforandringer

Klimaforandringer spiller også en afgørende rolle i moderne byggeri og cirkulær økonomi. Der er behov for at udarbejde byggeløsninger, der ikke kun holder lang tid og er genanvendelige, men som også kan klare fremtidens ekstreme vejrforhold.
Hos NG Zink er vores fokus byggematerialer og løsninger, der er tilpasset disse klimaforandringer. Ekstremt vejr i Danmark viser sig mest i form af stærk vind og store regnskyl.

De materialer, vi arbejder med, er tilpasset ekstremt vejr og holder perfekt, selv under de barske miljøforhold.

Et zinktag fra NG Zink bliver ikke ødelagt og kræver ikke vedligeholdelse, selv efter et stort uvejr og stærk vind. NG Zinks tagrender kræver på samme måde ikke vedligeholdelse og har en afvandingskapacitet, der er 40% større end en almindelig ståltagrende. Det sikrer, at der selv under store regnskyl ikke sker vandskade. I samarbejdet med førende europæiske producenter af zink, kobber og aluminium, udvikler vi byggeløsninger der holder selv under de barske miljøforhold. 

3. NG PRO: Tænke i og design af nye koncepter og forretningsmodeller

Implementering af cirkulær økonomi i forskellige industrier og forretninger kræver ofte innovative koncepter og forretningsmodeller. Det er den eneste måde, vi kan implementere bæredygtighed i branchen på og gradvist gå længere væk fra ”brug-og-smid-væk ”-mentaliteten.
Vores NG PRO-koncept hæver genanvendelse og bevaring af råmaterialer til et højere niveau end mange andre sammenlignelige forretninger. Udover grønne løsninger tilbyder vi nemlig også en innovativ løsning til byggeaktører i hele Danmark. Vores enestående forretningsmodel anvender principper af cirkulær økonomi på følgende måder:

  1. NG PRO sikrer mere effektive arbejdsprocesser i zinkbranchen
  2. NG PRO bidrager til reduktion af ressourcespild

De to aspekter af vores forretningsmodel er tæt relaterede. Som den eneste i branchen i Danmark sælger vi ikke kun genanvendelige materialer af høj kvalitet; vi giver tilmed byggefirmaer en løsning, der er skræddersyet efter deres behov. I stedet for at sælge standardbyggeløsninger i zink, kobber og aluminium (såsom tagrender, kvist-, tag- og facadebeklædning), som bliver delvist bearbejdet og tilpasset på byggepladsen, klarer vores fageksperter både opmåling, projektering og fremstilling af individuelle byggeløsninger, hvilket betyder, at der slet ikke er behov for tilpasninger på byggepladsen. Udover at give et hurtigere og nemmere alternativ til montagen af zinkmaterialer bidrager denne arbejdsproces også betydeligt til reduktion af materialespild. Håndværkere behøver ikke længere skære og tilpasse materialer og smide de forkerte eller ødelagte dele væk. Vores produktionsafdeling sikrer, at alle løsninger er monteringsklare, og at alle dimensioner passer. Vores forretning sikrer også, at materialespild på vores værksted bliver genanvendt til senere brug.

På denne måde går ingen materialer tabt, og der er ikke materialespild på byggepladsen, som ender på lossepladsen.

Læs mere om NG PRO

4. Livstidsholdbare byggematerialer

Lang levetid har to betydninger i cirkulær økonomi:

1. Hvor lang tid holder byggematerialet typisk, og hvor lang tid er det funktionelt (byggeteknisk holdbarhed)? 2. Hvor lang tid ser byggematerialet æstetisk ud (arkitektonisk holdbarhed)?

Den byggetekniske holdbarhed er meget vigtig i forhold til grønt og bæredygtigt byggeri. En byggeløsning, der kun holder i 10-20 år, kræver vedligeholdelse og udskiftning, hvilket derfor kræver flere nye byggematerialer, der skal fremstilles, bearbejdes og transporteres. Derfor kan en byggeløsning med kort holdbarhed ikke betragtes som en grøn løsning. Desuden er det et problem, hvis de gamle, nedslidte byggematerialer, der kræver udskiftning, er lavet af materialer, der ikke er genanvendelige: De ender på lossepladsen, hvilket øger forureningsniveauet i miljøet. Den arkitektoniske holdbarhed spiller også en vigtig rolle i moderne byggeri, hvor bygningens udseende har høj prioritet. En uskøn byggeløsning har per definition kort levetid og bliver erstattet med et mere æstetisk byggemateriale, selv hvis den stadigvæk fungerer perfekt.

NG Zinks byggeløsninger i zink, kobber og aluminium er livstidsholdbare og lever op til den cirkulære økonomis definition af ”lang holdbarhed”. Med ”livslang holdbarhed” mener vi, at vores materialer holder hele husets/bygningens liv og forbliver funktionelle igennem mange generationer. Vores leverandørers zink- og kobbermaterialer, der først blev anvendt for over 100 år siden i byggeriet i Vesteuropa, er det bedste bevis på vores materialers livslange holdbarhed. Zinktagene på forskellige bygninger, lavet af vores zinkmaterialer, holdt 70-100 år og krævede ingen vedligeholdelse. En langtidsholdbar byggeløsning fra NG Zink sikrer, at der ikke er behov for hyppig udskiftning, hvilket reducerer kravet om nye ressourcer betydeligt. Et andet vigtigt aspekt ved vores materialer er, at de forbliver smukke i op til 70-100 år. Pga. zinkens og kobberets naturlige patineringsproces dannes der et beskyttende lag på materialets overflade, hvilket ikke kun øger materialets byggetekniske holdbarhed, men også sikrer den arkitektoniske holdbarhed. Zink- og kobbermaterialer bliver endnu flottere efter montagen, og zink giver dermed bygningerne en tidløs skønhed. 

5. Grundstoffer: 100% naturlige materialer

Hos NG Zink arbejder vi med 100% naturlige materialer (grundstoffer), der lever op til de strengeste kvalitetskrav. På mange punkter ligger vores materialer - zink, kobber og aluminium - betydeligt over de europæiske kvalitetskrav. Vores zink- og kobbermaterialer har en renhedsgrad på mindst 99,995%, hvilket betyder, at de er 100% genanvendelige uden at de taber deres fremragende evner og værdi.

Vores zink-, kobber- og aluminiumsmaterialer er ikke skadelige for miljøet.

6. Økonomiske og miljømæssige potentialer ved NG PRO-byggeløsninger

NG PRO er per definition en byggeløsning, der fremmer både de økonomiske og de miljømæssige potentialer af zinkløsninger. Vi sikrer, at vores kunder får en løsning, der er fejlfri og ikke kræver tilpasninger på byggepladsen. Dermed kan byggefirmaer undgå at købe de forkerte materialer og dimensioner, stå med overskydende mængder af produkter og spilde materialet på byggepladsen under montagen og tilpasninger. Byggefirmaer kan nemt undgå at tabe værdifulde ressourcer og forurene miljøet, og de kan nemt spare penge ved brug af NG PRO-byggeløsninger.

Hvad er barriererne i implementering af cirkulær økonomi?

Der er ingen tvivl om, at cirkulær økonomi er nødvendig, og at vi skal længere væk fra ”brug-og-smid-væk”-kulturen. Men hvad er de største udfordringer, og hvorfor er lineær økonomi ikke elimineret i byggeindustrien endnu?

Ifølge eksperter i cirkulær økonomi er de tre vigtigste faktorer, der spiller ind: lovgivning, kultur og vaner. De tre faktorer gør implementering hård og ofte dyr.
Hos NG Zink har vi dog allerede udarbejdet en forretningsmodel, der gør vores løsninger tilgængelige for alle byggeaktører i Danmark, og de kan nemt anvendes til alle former for byggeprojekter.

En lang proces...

NG Zink vil fortsætte med at skabe, vise og fortælle initiativer, hvor cirkulær økonomi vinder over lineær økonomi. Følg med og bliv klogere på, hvordan vi i Danmark kan implementere grønne løsninger, der sikrer den længst mulige holdbarhed, den største mulighed for genanvendelse og den mindste risiko for materialespild.