Salgs- og leveringsbetingelser 2021

For NG Zink A/S (i det følgende kaldet NGZ). CVR-nr: DK 32838197

1. Tilbud, ordre, og accept

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for NGZ, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra NGZ, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er NGZ i hænde inden to uger fra tilbuddets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for NGZ, uden skriftlig bekræftelse fra NGZ. Priser på hjemmesiden vises inklusiv og eksklusiv moms, og er eksklusiv afgifter. 

2. Levering og udbringning

Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Levering sker ab lager, hvorfor forsendelse sker for købers regning og risiko. Alle varer i shoppen er lagervarer som kan afsendes senest førstkommende hverdag. Leveringstiden derefter er normalt 1-2 hverdage.

3. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. erlægges betaling ikke rettidigt beregnes en rente på 2,5 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den på fakturaen angivne forfaldsdag. der pålægges desuden et rykkergebyr på kr. 99,00 for hver afsendt rykker. Første rykker sendes 1 hverdag efter forfaldsdatoen, og derefter efter hver 5 hverdag indtil betalingen er registreret på vores konto.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestiktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restiktioner af drivkraft , samt mangler  ved eller forsinkelser med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er NGZ såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden dette skal anses for misligholdelse. Hvis NGZ ikke leverer inden for inden for leveringstiden, eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid,. rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til NGZ , at kræve leveringsamt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handlen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til NGZ at hæve aftale.  

5. Reklamationsret vedr. mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftlig og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis NGZ ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køberen kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssig afslag eller erstatning på denne baggrund. Hvis køberen hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af NGZ for de yderlige omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Erstatningskravet kan dog maximalt andrage 10% af den aftalte købesum for den mangelfulde genstand. NGZ har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. NGZ er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet inddirekte tab.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

NGZ fraskriver sig ethvert ansvar for reklamationer over varer der ikke er opbevaret, håndteret og monteret efter producentens forskrifter. NGZ er kun ansvarlig for personskade hvis det kan bevises , at skade skyldes fejl eller forsømmelse begået af NGZ eller andre, som firmaet har ansvaret for. NGZ er ikke ansvarlig for skade på fastejendom eller løsøre. NGZ er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre inddirekte tab. I den udstrækning, NGZ måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde NGZ skadesløs i samme omfang, som NGZ´s ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelse vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Erstatning i forbindelse med produktansvar kan maximalt fastsættes til varens kostpris, og NGZ fraskriver sig i den henseende alle yderlige omkostninger produktets fejl og mangler måtte påføre køber.

7. Reklamations og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen , senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påråbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamation i anledning af mangler og forsinkelser skal fremsættes skriftlig og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har NGZ ret til at kontrolere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før NGZ tager stilling til, om manglerne omfattes af af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for NGZ. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres han for enhver misligeholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse , mangler eller andet. I forbindelse med reklamationer  hvor køber er berettiget til erstatning kan denne maximalt fastsættes til et beløb svarende til varens kostpris, og NGZ fraskriver sig i den henseende aller yderlige omkostninger som reklamationen måtte have påført køber. For private forbruger gælder den lovmæssige 24 måneders reklamationsret, dog skal reklamationen ske senest 2 måneder fra fejlen/manglen er konstateret.

8. Ejendomsforbehold

NGZ forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering  

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde., Og kun såfremt varerne er kurant, og i ubrudt, ubeskadiget og orginal emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbage sendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen. Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i anbrud, eller opskåret på metermål samt hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.