Livstidsgaranti

Garantiens betingelser

Alle benyttede tagafvandingsprodukter , herunder tagrender, nedløbsrør, rendejern samt diverse tilbehør er fra NG ZINK´s NG PRO koncept.

Alle benyttede tagafvandingsprodukter er monteret af professionelle håndværkere.

Alle benyttede tagafvandingsprodukter er opbevaret, monteret benyttet efter de bestilling tidspunktet gældende montering og brugsanvisninger. Læs eller download montering og brugsanvisningerne på www.ng-zink.dk.

Garantien tilsidesætter ikke kundens, jævnfør købelovens lovmæssige rettigheder.

Garantien dækker ikke følgeskader, og andre indirekte følgeskader på bygningen, eller effekter i bygningen, ligesom driftstab, arbejdsløn og andre indirekte tab også falder uden for garantien.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader, som følge af arbejdsudførelsen i forbindelse med montering.

Garantien omfatter ikke produkter monteret i en afstand af mindre end 1000 meter fra kystlinjen ved Vesterhavet.

Garantien omfatter ikke nuanceforskelle, der fremkommer ved udskiftning af tagrender, nedløbsrør eller dele i zink.

Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig henvendelse til NG ZINK A/S, og kan kun gøres gældende overfor NG ZINK A/S som leverandør.

Geografisk begrænsning

Garantien gælder alene for produkter monteret inden for Danmarks grænser.

Print garantifolder